ORCHESTRALogotipas

„Orchestra“ logotipas ir firminis stilius.